Tuesday, July 22, 2008

John Edwards

Bye bye VP...

from Polipundit.com